භාෂාව

මුල් පිටුව>අපි ගැන>සමාගම් පැතිකඩ

Sophpower ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සොයා ගෙන 2006 වැඩසටහන්ගත AC බලය ආරංචි මාර්ග සම්පූර්ණ කිරීමට හා පුලුල් මාර්ගය සැලසුම් නිර්මාණය සහ නිෂ්පාදනය කිරීමට, රේඛීය AC බල පභව සහ ඉහළ බලය ඩීසී බල සැපයුම් ලොව පුරා අයදුම්පත් හමුවීමට. සියළුම උපකරණ ලොව පුරා ස්වාධීන අලෙවි නියෝජිතයින් හා බෙදාහරින්නන් විසින් අලෙවි කරනු ඇත, අනුව සියළුම ඒකක ගෝලීය සහාය ලැබේ.


මෙනු