භාෂාව

මුල් පිටුව>අප අමතන්න
අප අමතන්න
අප අමතන්න
සබඳතා තොරතුරු
  • සමාගම් නාමය:Dongguan Sophpower ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සමාගම, ලිමිටඩ්
  • Tel: 86-0769-81812518
  • Fax:86-0769-81812538
  • E-mail: info@sophpower.com
  • සමාගම් ලිපිනය:එෆ් / 2, Bldg ඒ, නගරය කාර්මික කලාපය, Shijie , Dongguan,ජනරජය

මෙනු